بیزینس آنلاین قسمت دوم(علاقه شما برای شما پول میسازه)


بیزینس آنلاین قسمت اول

اینکه در کدوم قسمت کسب و کارتون هستید, و قرار چه اتفاقی بیفته در آینده هیچکس نمیدونه, ولی چیزی که واضح همه میدونیم باید قاعدتا فکری برای اینکه کسب و کارمون وارد فضای آنلاین بشه شروع کنیم.

فقط مهمه که شروع کنیم و استارتش و بزنیم.و علاقتون و پیدا کنید و کارتون و استارت بزنید.


بیزینس آنلاین قسمت سوم (محتوا)